Now showing items 1-1 of 1

    • COVID-19 Outbreak Associated with Air Conditioning in Restaurant, Guangzhou, China, 2020 

      Lu, Jianyun; Gu, Jieni; Li, Kuibiao; Xu, Conghui; Su, Wenzhe; Lai, Zhisheng; Zhou, Deqian; Yu, Chao; Xu, Bin; Yang, Zhicong (2020-07)
      Early release. [Abstract]. During January 26–February 10, 2020, an outbreak of 2019 novel coronavirus disease in an air-conditioned restaurant in Guangzhou, China, involved 3 family clusters. The airflow direction was ...